Hong Kong – where East meets West

Tea with milk, Asian noodles, everything written both in English and Cantonese – that’s Hong Kong, a place where East meets West.

Herbata z mlekiem, azjatyckie nudle, napisy wszędzie zarówno po angielsku, jak i chińsku – to Hongkong,  miejsce, gdzie Wschód spotyka się z Zachodem.

DSC_0584

20191104_143604

INTRODUCTION

Hong Kong has the area of 1,104 km2 and with a population of 7,5 million is one of the most densely populated areas in the world. It really feels like a place that never sleeps: always busy, always crowds in the streets.  Hong Kong is often described as the place where East meets West. It used to be a British colony for almost 150 years but more than 90% of its citizens are ethnically Chinese. Education in Hong Kong is modeled after the UK education system. The Chinese government allows more religious liberty in Hong Kong than in other parts of the country so religious people in Hong Kong follow a diverse range of religions, among which Taoist, Buddhist but also Christian and Muslim can be mentioned.

WSTĘP

Z powierzchnią 1,104 km2 oraz populacją 7,5 miliona Hongkong jest jednym z najgęściej zaludnionych terytoriów na świecie. To miejsce, które nigdy nie śpi: zawsze coś się dzieje, zawsze tłumy na ulicach. Hongkong bywa często jest opisywany jako miasto, gdzie Wschód spotyka się z Zachodem: był rządzony przez Wielką Brytanię przez niemal 150 lat, ale ponad 90% jego mieszkańców to etniczni Chińczycy. Model edukacji do dzisiaj odwzorowany jest na tym brytyjskim. Rząd w Pekinie pozwala na większą wolność wyznaniową w Hongkongu niż na innych terenach kraju, więc znajdziemy tu zarówno buddystów, taoistów, jak i chrześcijan czy muzułmanów.

PRACTICAL INFO

European Union citizens don’t require a visa to enter Hong Kong for stays of up to 90 days. but all visitors must have a passport that is valid for six months.

The currency used in Hong Kong is Hong Kong dollar. One HKD is around 0,12 EUR (November 2019). Cards aren’t accepted everywhere so it’s good to have some cash too.

If you’ll be using public transport, make sure you get Octopus Card (you can get it also at the airport): you top it up and then can use it on MTR, buses, trams and even pay with the card as with any other pre-paid one. MTR is very efficient but it’s also nice to ride a double-decker tram, a very characteristic mean of transport of Hong Kong.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Obywatele Unii Europejskiej nie potrzebują wizy, by przebywać na terenie HongKongu do 90 dni, ale trzeba mieć paszport ważny przynajmniej przez sześć miesięcy.

Walutą Hongkongu jest dolar hongkoński. Jeden dolar to ok. 0,50 zł (stan na listopad 2019). Nie wszędzie można płacić kartą, dlatego warto mieć przy sobie także gotówkę.

Jeśli planujecie przemieszczanie się transportem publicznym, koniecznie wyróbcie Octobus Card (można ją dostać m.in. na lotnisku): wystarczy ją doładować i można korzystać z niej jeżdżąc metrem, autobusami czy tramwajami, a nawet zapłacić nią tak jak innymi kartami przedpłaconymi. Metro jest świetnym środkiem transportu w Hongkongu, ale warto także przejechać się podwójnymi tramwajami – charakterystycznymi dla tego miejsca.

WHERE TO STAY AND WHAT TO SEE

During my stay in Hong Kong I stayed in a hostel in rather central part of Kowloon, close to Sham Shui Po metro station. The area feels like a typical Asian city: night markets, bars opened from the morning until very late, always many people around, always very chaotic. But a 20 minutes metro ride takes you to Hong Kong island, which feels very Western. It somehow reminded me some areas of London – the only other place where I had seen sky-scapers and double deckers before. 🙂
But even there you could find hidden bars serving typical Cantonese food or small local shops.

GDZIE SIĘ ZATRZYMAĆ I CO ZOBACZYĆ

Moją bazą w Hongkongu była dość centralna część Kowloon, nieopodal stacji metra Sham Shui Po. Ta okolica to typowe azjatyckie miasto: nocne targi, bary otwarte od świtu aż do późnych godzin nocnych, cały czas mnóstwo ludzi, cały czas panuje chaos. Ale zaledwie dwudziestominutowy przejazd metrem zabiera nas na wyspę Hongkong, która wygląda bardzo zachodnio. Przypominała mi niektóre części Londynu – to jedyne inne miejsce, gdzie widziałam tyle wysokich budynków i piętrowe autobusy. 🙂
Ale nawet tam można znaleźć ukryte bary serwujące kantońską kuchnie czy też małe, lokalne sklepy.

DSC_0556

Hong Kong has the largest number of skyscrapers of any city in the world: over 1500 are skyscrapers standing taller than 100 metres and 350 buildings are over 150 m. The view from Victoria peak is unbelievable – both, by day and by night. What stroke me most in this area is that if you walk a bit off the main roads at the peak, you can see really lush vegetation – Hong Kong is an urban jungle built in the real jungle. This makes everything even more impressive: building so many skyscapers requires great technology and if you have to build them in a very hilly area covered by such vegetation, then it’s really an amazing engineering achievement.

Hongkong jest miastem z największą na świecie liczbą wieżowców: ponad 1500 budynków ma co najmniej 100 metrów, a 350 z nich – ponad 150 m. Widok ze szczytu Victoria jest niesamowity – zarówno za dnia, jak i nocą. Najbardziej uderzyło mnie w tej okolicy to, że wystarczy lekko oddalić się od głównej drogi na szczycie, by znaleźć się wśród bujnej roślinności – Hong Kong to miejska dżungla zbudowana w prawdziwej dżungli. To sprawia, że wszystko staje się jeszcze bardziej niesamowite: potrzeba nie lada technologii, by wybudować tyle wysokich budynków, a co dopiero, gdy trzeba wybudować je na górzystym terenie pokrytym taką roślinnością – to naprawdę wielkie osiągnięcie inżynierii.

You can admire the impressive Hong Kong skyline also from Kowloon. Since 2004 each evening a show of lights – A Symphony of Lights – can be watched there. It is the world’s largest permanent light and sound show with 42 buildings participating in it.

Imponującą panoramę Hongkongu można także podziwiać ze strony Kowloon. Od 2004 r. każdego wieczoru można oglądać stamtąd spektakl świateł zwany Symfonią Świateł. To największy na świecie stały pokaz świetlno-dzwiękowy, uczestniczą w nim 42 budynki.

DSC_0448

When talking about urban jungle blending with the real one, I have to mention Hong Kong Park too. The park captures the natural landscape in the busy business centre. One of the main highlights of Hong Kong Park is the Edward Youde Aviary -a 3000 m2 walk-through place built over a natural valley. It features a collection of 600 birds representing 80 species indigenous to Southeast Asia.

A jeśli już mowa o miejskiej dżungli w tej prawdziwej, to nie mogę nie wspomnieć o Hong Kong Park. W tym parku znajdziemy naturalny dla tego obszaru krajobraz ukryty w ruchliwym centrum biznesowym. Jedną z głównych atrakcji Hong Kong Parku jest Ptaszarnia im. Edwarda Youde – osadzone w naturalnej dolinie miejsce o powierzchni 3000 m2, do którego można wejść. W paszarni znajduje się 600 ptaków z 80 różnych gatunków z Południowo-Wschodniej Azji.

DSC_0502

One of the places which boast with a truly Hong Kong vibe and capture its unique atmosphere is SoHo. The area south of Hollywood Road (hence its name) is a popular destination for eating and drinking. In the maze of narrow SoHo streets you can find plenty of small bars where expats and local tastemakers mingle.

Jednym z miejsc, które są kwintesencją Hongkongu i gdzie poczujemy tamtejszą wyjątkową atmosferę jest SoHo. Okolica na południe od Hollywood Road (stąd pochodzi nazwa dzielnicy) jest popularną metą dla chcących zjeść bądź wypić coś na mieście. W labiryncie wąskich ulic SoHo znajdziemy mnóstwo małych barów prowadzonych zarówno przez tubylców, jak i przyjezdnych.

How should I briefly describe Hong Kong? It’s one of the busiest and most vibrant places I have ever seen and a unique blend of cultures, architecture, languages and influences. Despite what currently is going on in Hong Kong I do hope everything will be back to normal soon and the place will continue to thrive the way it’s supposed to.

Jak opisać Hongkong w kilku słowach? To jedno z najbardziej żywych i intensywnych miejsc, jakie kiedykolwiek widziałam. To także wyjątkowa mieszanka kultur, architektury, języków i wpływów. Pomimo tego, co aktualnie się tam dzieje, mam nadzieję, że wszystko niebawem wróci do normy i Hongkong będzie dalej kwitnąć.

DSC_0563

***********************

If you like this article, make sure you follow me on Facebook so that you don’t miss new posts! 🙂

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł, koniecznie polub moją stronę na Facebooku, by nie umknął Ci żaden nowy post! 🙂

Macau – the strangest place I have been to

Macau – this little region is the strangest place I have every been to! But let me start with the very beginning…

Makau – mały skrawek ziemi, który jest najdziwniejszym miejscem na świecie, jakie do tej pory miałam okazję zobaczyć! Ale zacznijmy od samego początku…

20191105_114042

Usually, when talking about former Portuguese colonies, we think mostly about different places in South America and Africa – but the Portuguese Empire had also overseas territories in Asia, amongst them also Macau – an area of a bit more than 30 km2 in the Southern China. Macau was both the first and last European holding in China. Following the 1974 Carnation Revolution, Portugal acknowledged Macau as a “Chinese territory under Portuguese administration”. Later, in the 80ies, Portugal afreed to transfer the colony in 1999. Macau was officially transferred to China on 20 December 1999, after 442 years of Portuguese rule.

Today, Macau is an extraordinary hybrid of cultures. Both Chinese (Cantonese) and Portuguese are official languages there and its Food is mainly based on both Cantonese and Portuguese cuisine. Literally everywhere in Macau you can experience this unique culture blend.

Zazwyczaj na hasło “portugalskie kolonie” myślimy o różnych miejscach w Ameryce Południowej i Afryce, jednak Imperium Portugalskie miało swoje terytoria także w Azji, a wśród nich Makau – obszar na południu Chin o powierzchni niewiele ponad 30 km2. Makau było zarówno pierwszą, jak i ostatnią europejską kolonią w Chinach. Wskutek Rewolucji goździkow w 1974 r., Portugalia uznała Makau za “chińskie terytorium pod rządami portugalskimi”. Później, w latach osiemdziesiątych, Portugalia zgodziła się na oddanie kolonii w 1999 r. Rząd chiński przejął formalne zwierzchnictwo nad Makau 20 grudnia 1999 roku, po 442 latach rządów Portugalii.

Dzisiaj Makau to niesamowita hybryda kultur. Zarówno chiński (kantoński), jak i portugalski są tu językami urzędowymi, a kuchnia Makau to także połączenie kuchni kantońskiej z portugalską. Dosłownie na każdym kroku w Makau doświadcza się tę jedyną w swoim rodzaju mieszankę kulturową.

DSC_0599

First of all, European citizens are allowed ninety days visa-free stay in Macau. All you need is a valid passport with you can you can go there. You can reach Macau easily from Hongkong. One way trip costs around 20 EUR and it’s quite an experience – or at least it was for me. This was the first time I took such a speedboat and I was really impressed by its interior and, of course, its speed 🙂 Upon arriving to Macau we can get to basically everywhere by bus (single ticket costs 6MOP), by taxi or… by one of many free casino shuttle buses. The currency in Macau is Macanese pataca but it’s possible to pay everywhere 1:1 in Hong Kong dollars (the actual rate is 100 MOP = ~97 HKD).

You can also fly to Macau – there’s an international airport there.

Przede wszystkim, obywatele UE mogą przebywać na terenie Makau 90 dni bez wizy. Jedyne, czego potrzebujesz, to mieć przy sobie ważny paszport i możesz śmiało się tam udać. Do Makau można łatwo dostać się z Hong Kongu. Podróż w jedną stronę kosztuje ok. 80 zł i jest doświadczeniem samym w sobie – a przynajmniej była takowym dla mnie. Po raz pierwszy płynęłam łodzią typu speedboat – byłam pod wrażeniem wnętrza łodzi oraz, oczywiście, jej prędkości. 🙂 Gdy dotrzemy do Makau, do każdego miejsca w tym regionie dotrzemy autobusami (jednorazowy bilet kosztuje 6 MOP), taksówką albo… darmowymi busikami kursującymi między portem a kasynami. Walutą Makau jest pataca, ale wszędzie można płacić 1:1 dolarami Hong Kongu (oficjalny kurs to 100 MOP = ok. 97 HKD).

Do Makau możemy także dolecieć, bowiem znajduje się tam międzynarodowe lotnisko.

Alright, so you know something about Macau, how to get here… But what should you see there?

The Historic Centre of Macau is the main tourist attraction. It is a collection of over twenty locations that witness the unique assimilation and co-existence of Chinese and Western cultures that in 2005 was inscribed on the UNESCO World Heritage List.
To me, the most impressive were The Ruins of Saint Paul’s. These are the ruins of a 17th century Catholic religious complex built by the Jesuits. it was destroyed by a fire during a typhoon in 1835. The ruins were restored by the Macanese government into a museum, and the façade is now buttressed with concrete and steel.

Dobra, to wiadomo już coś o Makau oraz jak się tam dostać… A co warto zwiedzić i zobaczyć, gdy już tam będziecie?

Zabytkowe centrum Makau to główne miejsce do odwiedzenia przez turystów. Jest to zespół ponad dwudziestu obiektów będących przykładem asymilacji i współistnienia kultur chińskiej i zachodniej, który od 2005 r. znajduje się na Liście światowego dziedzictwa UNESCO.
Na mnie największe wrażenie wywarły ruiny katedry św. Pawła. Są to ruiny siedemnastowiecznego kompleksu katolickiego zbudowanego przez Jezuitów. Został on zniszczony przez pożar w trakcie tajfunu w 1835 r. Rząd Makau przekształcił ruiny w muzeum, a fasada jest podpierana betonowo-stalową konstrukcją.

When strolling through the Historic Centre of Macau, you can spot some beautiful azulejos – characteristic Portuguesepainted tin-glazed ceramic tilework. One of the places where you ca nfind them is Av. de Sidonio Pais.

Przechadzając się po zabbytkowym centrum Makau, można podziwiać piękne azulejos – charakterystyczne portugalskie malowane ceramiczne płytki. Jednym z miejsc, gdzie można je znaleźć jest Av. de Sidonio Pais.

DSC_0606

In some places in Macau I felt like somewhere in Central or South America. You can find this type of architecture mainly there.

W niektórych miejscach w Makau czułam się, jak gdybym była w Ameryce Środkowej bądź Południowej. Tego typu architekturę znajdziemy głównie właśnie tam.

Another place to visit in Macau is Taipa Village – vibrant and charming neighbourhood with some historical feel. In Taipa Village you can try local snacks, for example Portuguese egg tart. There are also many cafes, restaurants and colorful, tiny streets – perfect for a little walk.

Kolejnym miejscem do zobaczenia w Makau jest Wioska Taipa – żywiołowa okolica o historycznym uroku. We Wiosce Taipa można spróbować lokalnych przysmaków, na przykład portugalskie babeczki budyniowe. W tym miejscu jest także wiele kawiarni, restauracji i małych, kolorowych uliczek – idealnych na przechadzkę.

In the post about Macau I have to mention what for many is the main attraction of this place – casinos: there are 41 of them in Macau (as of 2018). Macau is the gambling capital of the world, – it has surpassed Las Vegas as the world leader in gambling revenue. Gambling tourism is Macau’s biggest source of revenue, making up about 50% of the economy.

We wpisie o Makau muszę też wspomnieć o tym, co dla wielu jest główną atrakcją tego miejsca: o kasynach. Jest ich w Makau aż 41 (stan na 2018 r.).  Makau to światowa stolica hazardu – dochody z hazardu przerosły już bowiem Las Vegas. Hazardowa turystyka to największe źródło dochodu państwa i aż 50% wpływów.

20191105_132724(1)

I cannot say Macau is the most beautiful or most amazing place I have been to but it’s definitely the strangest one. Colonial architecture, Asian hustle and bustle, luxury stores and casinos and Chinese street food a couple of streets away… This is an overwhelming mix and definitely something very unique!

Nie mogę powiedzieć, że Makau to najpiękniejsze czy najwspanialsze miejsce, jakie odwiedziłam, ale z pewnością jest najdziwniejszym. Kolonialna architektura, azjatycki zgiełk, luksusowe sklepy i kasyna, a kilka przecznic dalej chiński street food… To przytłaczająca mieszanka i zdecydowanie ewenement na skalę światową!

***********************

If you like this article, make sure you follow me on Facebook so that you don’t miss new posts! 🙂

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł, koniecznie polub moją stronę na Facebooku, by nie umknął Ci żaden nowy post! 

Top things to do in Poznań this winter

I love travelling and travel lifestyle and even try to be a tourist in my own city. I relax over a cup of coffee or glass of wine in my favourite places but also keep on discovering new ones, I like to wander and notice the beauty of small streets, and look for new street art. Obviously it’s much easier in the summertime than in the winter – sunsets before 5 pm, cold and snow don’t help but you definitely can enjoy Poznań in the wintertime. Here’s my list of things to do in the winterly Poznań. 🙂

Uwielbiam podróżować i podróżniczy tryb życia, więc nawet w swoim mieście staram się żyć jak turystka. Relaksuję się nad filiżanką kawy albo lampką wina w moich ulubionych miejscach, ale szukam też nowych; przechadzam się po urokliwych uliczkach wypatrując nowych murali. Oczywiście, dużo łatwiej jest tak żyć latem niż zimą – zachód słońca przed 17, zimno i śnieg na pewno nie są czynnikami sprzyjającymi, ale jak najbardziej można cieszyć się Poznaniem także zimą. Oto lista rzeczy, które warto w tym czasie robić w Poznaniu. 🙂

Cosy cafes

Winter is the best time to relax in a cosy cafe over a cup of coffee or tea. While in the summertime I like bright, modern cafes with nice gardens, in the wintertime I go to these with cosy interior and light and comfortable sofas. And, of course, good coffee and cakes are a must! Here’s my list of best cosy cafes in Poznań.

Przyjemne kawiarnie

Zima to najlepszy czas, by zrelaksować się z filiżanką kawy czy herbaty. Latem lubię jasne, nowoczesne kawiarnie z ładnymi ogródkami, natomiast zimą wolę miejsca z przytulnym wnętrzem i światłem oraz z wygodnymi kanapami. No i oczywiście konieczne są dobra kawa i ciasta! Poniżej moja lista najprzytulniejszych poznańskich kawiarni.

Ptasie radio Kościuszki 74/3

Stragan Ratajczaka 31

Gołębnik Wielka 21/Woźna 9

Happa to Mame Szamarzewskiego 17

a bit different to Ptasie Radio and Stragan but that’s a cafe like no other in Poznań!

to nieco inne miejsce niż Ptasie Radio czy Stragan, ale to wyjątkowa poznańska kawiarnia!

Palm House

Are you cold? Then you should head to Poznań Palm House – place with very rich flora of savannahs, deserts, and tropical climates. The birds sounds, the rush of water and the aquaria full of exotic fish top this experience. The Palm House is open from Tuesday to Sunday.

Palmiarnia

Zimno? Warto w takim razie udać się do poznańskiej palmiarni – miejsca z bardzo bogatą gorą z sawann, pustyń czy klimatu tropikalnego. Dźwięki ptaków, szum wody i akwaria pełne egzotycznych ryb sprawiają, że wizyta tam to nie lada doświadczenie. Palmiarnia jest otwarta od wtorku do niedzieli.

paw1_pano_head

source: Palmhouse official website

Christmas Markets

The ultimate highlight of winterly Poznań: Christmas markets. You can enjoy them every year from mid-November to the last week of December. My favourite is in Freedom Square (Plac Wolności) but there’s another one very close as well, in the Old Market Square. Also, quite often smaller markets organised by local communities take place in different districts of Poznań, for example in Wilda and Jeżyce.

Jarmarki świąteczne

Główna atrakcja zimowego Poznania: jarmarki świąteczne. Co roku od połowy listopada do ostatniego tygodnia grudnia można się nimi cieszyć. Mój ulubiony to ten na Placu Wolności, ale tuz obok jest jeszcze jeden: na Starym Rynku. Poza tym mniejsze jarmarki są także organizowane przez lokalne społeczności w różnych dzielnicach miasta, na przykład na Wildzie czy na Jeżycach.

DSC_0009

Termy Maltańskie

You can visit Termy Maltańskie – the largest water sports and recreational complex in Poland – all year round but I really like going there during winter. What’s better than saunas, jacuzzi and swimming in the outdoor pool in the warm water when there’s snow around? That really reminds me of Iceland as  Icelanders love spending their free time swimming and chilling in the outdoor hot tubs.

Termy Maltańskie

Termy Maltańskie– największy wodny kompleks rekreacyjno-sportowy w Polsce – to świetne miejsce przez cały rok, ale najbardziej lubię tam chodzić zimą. Cóż może być lepszego od saun, jacuzzi i pływania w ciepłej wodzie w basenie na zewnątrz, gdy dookoła jest śnieg? Bardzo przypomina mi to Islandię, bo Islandczycy uwielbiają pływać i przesiadywać w gorących wannach na zewnątrz.

1

source: Termy Maltańskie official webpage

Ice Sculpture Festival

The International Ice Sculpture Festival has been organised in Poznań for eleven years now. This year it will take place from 7th till 8th of December. It’s the largest event of this type in Europe and attracts the greatest ice sculptors from all around the world who compete in two categories: speed ice caving and main competition.

Festiwal Rzeźby Lodowej

Międzynarodowy Festiwal Rzeźby Lodowej jest organizowany w Poznaniu od jedenastu lat. W tym roku będzie miał miejsce od 7 do 8 grudnia. Jest to największy tego typu festiwal w Europie i przyciąga najlepszych artystów z całego świata, którzy biorą udział w dwóch kategoriach: w rzeźbieniu na czas oraz w konkursie głównym.

*****************

If you like this article, make sure you follow me on Facebook so that you don’t miss new posts! 🙂

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł, koniecznie polub moją stronę na Facebooku, by nie umknął Ci żaden nowy post!