Hong Kong – where East meets West

Tea with milk, Asian noodles, everything written both in English and Cantonese – that’s Hong Kong, a place where East meets West.

Herbata z mlekiem, azjatyckie nudle, napisy wszędzie zarówno po angielsku, jak i chińsku – to Hongkong,  miejsce, gdzie Wschód spotyka się z Zachodem.

DSC_0584

20191104_143604

INTRODUCTION

Hong Kong has the area of 1,104 km2 and with a population of 7,5 million is one of the most densely populated areas in the world. It really feels like a place that never sleeps: always busy, always crowds in the streets.  Hong Kong is often described as the place where East meets West. It used to be a British colony for almost 150 years but more than 90% of its citizens are ethnically Chinese. Education in Hong Kong is modeled after the UK education system. The Chinese government allows more religious liberty in Hong Kong than in other parts of the country so religious people in Hong Kong follow a diverse range of religions, among which Taoist, Buddhist but also Christian and Muslim can be mentioned.

WSTĘP

Z powierzchnią 1,104 km2 oraz populacją 7,5 miliona Hongkong jest jednym z najgęściej zaludnionych terytoriów na świecie. To miejsce, które nigdy nie śpi: zawsze coś się dzieje, zawsze tłumy na ulicach. Hongkong bywa często jest opisywany jako miasto, gdzie Wschód spotyka się z Zachodem: był rządzony przez Wielką Brytanię przez niemal 150 lat, ale ponad 90% jego mieszkańców to etniczni Chińczycy. Model edukacji do dzisiaj odwzorowany jest na tym brytyjskim. Rząd w Pekinie pozwala na większą wolność wyznaniową w Hongkongu niż na innych terenach kraju, więc znajdziemy tu zarówno buddystów, taoistów, jak i chrześcijan czy muzułmanów.

PRACTICAL INFO

European Union citizens don’t require a visa to enter Hong Kong for stays of up to 90 days. but all visitors must have a passport that is valid for six months.

The currency used in Hong Kong is Hong Kong dollar. One HKD is around 0,12 EUR (November 2019). Cards aren’t accepted everywhere so it’s good to have some cash too.

If you’ll be using public transport, make sure you get Octopus Card (you can get it also at the airport): you top it up and then can use it on MTR, buses, trams and even pay with the card as with any other pre-paid one. MTR is very efficient but it’s also nice to ride a double-decker tram, a very characteristic mean of transport of Hong Kong.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Obywatele Unii Europejskiej nie potrzebują wizy, by przebywać na terenie HongKongu do 90 dni, ale trzeba mieć paszport ważny przynajmniej przez sześć miesięcy.

Walutą Hongkongu jest dolar hongkoński. Jeden dolar to ok. 0,50 zł (stan na listopad 2019). Nie wszędzie można płacić kartą, dlatego warto mieć przy sobie także gotówkę.

Jeśli planujecie przemieszczanie się transportem publicznym, koniecznie wyróbcie Octobus Card (można ją dostać m.in. na lotnisku): wystarczy ją doładować i można korzystać z niej jeżdżąc metrem, autobusami czy tramwajami, a nawet zapłacić nią tak jak innymi kartami przedpłaconymi. Metro jest świetnym środkiem transportu w Hongkongu, ale warto także przejechać się podwójnymi tramwajami – charakterystycznymi dla tego miejsca.

WHERE TO STAY AND WHAT TO SEE

During my stay in Hong Kong I stayed in a hostel in rather central part of Kowloon, close to Sham Shui Po metro station. The area feels like a typical Asian city: night markets, bars opened from the morning until very late, always many people around, always very chaotic. But a 20 minutes metro ride takes you to Hong Kong island, which feels very Western. It somehow reminded me some areas of London – the only other place where I had seen sky-scapers and double deckers before. 🙂
But even there you could find hidden bars serving typical Cantonese food or small local shops.

GDZIE SIĘ ZATRZYMAĆ I CO ZOBACZYĆ

Moją bazą w Hongkongu była dość centralna część Kowloon, nieopodal stacji metra Sham Shui Po. Ta okolica to typowe azjatyckie miasto: nocne targi, bary otwarte od świtu aż do późnych godzin nocnych, cały czas mnóstwo ludzi, cały czas panuje chaos. Ale zaledwie dwudziestominutowy przejazd metrem zabiera nas na wyspę Hongkong, która wygląda bardzo zachodnio. Przypominała mi niektóre części Londynu – to jedyne inne miejsce, gdzie widziałam tyle wysokich budynków i piętrowe autobusy. 🙂
Ale nawet tam można znaleźć ukryte bary serwujące kantońską kuchnie czy też małe, lokalne sklepy.

DSC_0556

Hong Kong has the largest number of skyscrapers of any city in the world: over 1500 are skyscrapers standing taller than 100 metres and 350 buildings are over 150 m. The view from Victoria peak is unbelievable – both, by day and by night. What stroke me most in this area is that if you walk a bit off the main roads at the peak, you can see really lush vegetation – Hong Kong is an urban jungle built in the real jungle. This makes everything even more impressive: building so many skyscapers requires great technology and if you have to build them in a very hilly area covered by such vegetation, then it’s really an amazing engineering achievement.

Hongkong jest miastem z największą na świecie liczbą wieżowców: ponad 1500 budynków ma co najmniej 100 metrów, a 350 z nich – ponad 150 m. Widok ze szczytu Victoria jest niesamowity – zarówno za dnia, jak i nocą. Najbardziej uderzyło mnie w tej okolicy to, że wystarczy lekko oddalić się od głównej drogi na szczycie, by znaleźć się wśród bujnej roślinności – Hong Kong to miejska dżungla zbudowana w prawdziwej dżungli. To sprawia, że wszystko staje się jeszcze bardziej niesamowite: potrzeba nie lada technologii, by wybudować tyle wysokich budynków, a co dopiero, gdy trzeba wybudować je na górzystym terenie pokrytym taką roślinnością – to naprawdę wielkie osiągnięcie inżynierii.

You can admire the impressive Hong Kong skyline also from Kowloon. Since 2004 each evening a show of lights – A Symphony of Lights – can be watched there. It is the world’s largest permanent light and sound show with 42 buildings participating in it.

Imponującą panoramę Hongkongu można także podziwiać ze strony Kowloon. Od 2004 r. każdego wieczoru można oglądać stamtąd spektakl świateł zwany Symfonią Świateł. To największy na świecie stały pokaz świetlno-dzwiękowy, uczestniczą w nim 42 budynki.

DSC_0448

When talking about urban jungle blending with the real one, I have to mention Hong Kong Park too. The park captures the natural landscape in the busy business centre. One of the main highlights of Hong Kong Park is the Edward Youde Aviary -a 3000 m2 walk-through place built over a natural valley. It features a collection of 600 birds representing 80 species indigenous to Southeast Asia.

A jeśli już mowa o miejskiej dżungli w tej prawdziwej, to nie mogę nie wspomnieć o Hong Kong Park. W tym parku znajdziemy naturalny dla tego obszaru krajobraz ukryty w ruchliwym centrum biznesowym. Jedną z głównych atrakcji Hong Kong Parku jest Ptaszarnia im. Edwarda Youde – osadzone w naturalnej dolinie miejsce o powierzchni 3000 m2, do którego można wejść. W paszarni znajduje się 600 ptaków z 80 różnych gatunków z Południowo-Wschodniej Azji.

DSC_0502

One of the places which boast with a truly Hong Kong vibe and capture its unique atmosphere is SoHo. The area south of Hollywood Road (hence its name) is a popular destination for eating and drinking. In the maze of narrow SoHo streets you can find plenty of small bars where expats and local tastemakers mingle.

Jednym z miejsc, które są kwintesencją Hongkongu i gdzie poczujemy tamtejszą wyjątkową atmosferę jest SoHo. Okolica na południe od Hollywood Road (stąd pochodzi nazwa dzielnicy) jest popularną metą dla chcących zjeść bądź wypić coś na mieście. W labiryncie wąskich ulic SoHo znajdziemy mnóstwo małych barów prowadzonych zarówno przez tubylców, jak i przyjezdnych.

How should I briefly describe Hong Kong? It’s one of the busiest and most vibrant places I have ever seen and a unique blend of cultures, architecture, languages and influences. Despite what currently is going on in Hong Kong I do hope everything will be back to normal soon and the place will continue to thrive the way it’s supposed to.

Jak opisać Hongkong w kilku słowach? To jedno z najbardziej żywych i intensywnych miejsc, jakie kiedykolwiek widziałam. To także wyjątkowa mieszanka kultur, architektury, języków i wpływów. Pomimo tego, co aktualnie się tam dzieje, mam nadzieję, że wszystko niebawem wróci do normy i Hongkong będzie dalej kwitnąć.

DSC_0563

***********************

If you like this article, make sure you follow me on Facebook so that you don’t miss new posts! 🙂

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł, koniecznie polub moją stronę na Facebooku, by nie umknął Ci żaden nowy post! 🙂

One thought on “Hong Kong – where East meets West

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s