Discovering Lithuania: Vilnius and Kaunas

Lithuania was the first country visited during the road trip. Of the three Baltic countries, Lithuania is the most folkloric, traditional and the cheapest. Even though it is a small country, there is much to be discovered about it. Let me just mention few instanced of what makes Lithuania unique:

Litwa była pierwszym krajem odwiedzonym podczas samochodowej wyprawy. Mimo że jest to mały kraj, wiele można w nim okryć. Poniżej zaledwie kilka ciekawostek, które czynią Litwę wyjątkową:

60347662_2469954946388758_7081607292428222464_n

– It is Europe’s last pagan nation: it was Christianised at the end of the 14th century.  The rich spiritual history is a source of fascination for modern Lithuanians: today, a neo-pagan community – Romuva – attempts to restore Lithuanian paganism.

– Lithuanian is one of the oldest language in the world today. This language is one of the oldest living Indo-European language of Europe and it’s the closest one to the ancient Sanskrit.

– Lithuania was the first Soviet republic to declare independence from the USSR.

– To ostatni pogański naród Europy: Chrystianizacja nastąpiła dopiero pod koniec XIV w. Bogata duchowa tradycja jest źródłem fascynacji współczesnych Litwinów: dzisiaj neopogańska społeczność – Romuva – usiłuje przywrócić litwiński poganizm.

– Język litwiński jest uznawany za najstarszy indoeuropejski jeżyk wciąż w użyciu. Jest on także najbliżej spokrewniony ze starożytnym sanskrytem.

– Litwa była pierwszą sowiecką republiką, która ogłosiła niezależność od Z.S.R.R.

IMG_20190520_141636_775

My first stop in Lithuania was its capital, Vilnius. It’s brimming with history and beautiful architecture yet also somehow quirky. The Old Town is one of the largest ancient heritages in Eastern Europe. Its buildings were erected in different centuries and create an impressive ensemble of various styles such as like gothic, renaissance, baroque, classicism and post-modernism.

Wandering through the streets of Vilnius Old Town is definitely the best way to discover the city and feel its atmosphere.

Moim pierwszym przystankiem na Litwie była stolica kraju, Wilno. Jest to miasto przepełnione historią i piękną architekturą, a jednocześnie trochę dziwne. Stare Miasto jest jednym z najstarszych zachowanych w Europie Wschodniej. Znajdują się w nim budynki powstałe w różnych epokach, które dzisiaj tworzą imponującą mieszkankę takich stylów jak gotyk, renesans, barok, klasycyzm czy post-modernizm.

Przechadzka uliczkami wileńskiego Starego Miasta to najlepszy sposób, by odkryć to miasto i poczuć jego atmosferę.

60288335_2461577373893182_4292713039465021440_n

DSC_0148 - Copy

You can admire beautiful panoramic view of Vilnius from the highest building in the Old Town: the campanile of St. John’s Church. I was impressed the city is so green!

Panoramę Wilna najlepiej podziwiać z najwyższego budynku na Starym Mieście: wieży kościoła Św. Jana. Byłam pod wrażeniem, jak bardzo zielona jest stolica Litwy!

DSC_0144

An interesting place to see in Vilnius is Užupis. bohemian quarter. Few decades ago it was rather neglected and considered a no go zone but now it’s one of the most charming places in the Lithuanian capital. On April 1, 1997, the district declared itself an independent republic and each year “independence” anniversary is well celebrated (for example you can serve yourself a pint of free beer, right from the tap in one of Užupis’ squares). When entering the Republic of Užupis you have to smile, you cannot drive too fast and you have to acknowledge the place belongs to artists.

Ciekawym i wartym odwiedzenia miejscem w Wilnie jest Zarzecze (Užupis), czyli artystyczna dzielnica, która jeszcze niedawno była zaniedbana i uchodziła za szemraną okolicę, a teraz jest jednym z najbardziej urokliwych miejsc litewskiej stolicy. Užupis 1. kwietnia 1997 roku ogłosiło się republiką, a każda rocznica jest hucznie obchodzona (choćby darmowym piwem z kranu na jednym z placów dzielnicy). W Republice Užupis panuje kilka zasad: trzeba się uśmiechać, nie wolno jeździć zbyt szybko samochodem, a całe miejsce należy do artystów.

Another interesting and alternative spot in Vilnius is Literatų Street. Artworks mounted on its walls are dedicated to the literature workers: writers, translators, everyone who has link with Lithuania and is important for Lithuanian or world literature.

Kolejnym ciekawym i alternatywnym miejscem w Wilnie jest Ulica Literatų. Dzieła na jej murach są dedykowane literatom: pisarzom, tłumaczom i innym osobom związanym z Litwą oraz ważnym dla litewskiej i światowej literatury.

IMG_20190520_155250_888

When talking about literature I have to mention that all over Vilnius we can find places linked to Adam Mickiewicz, great Polish poet.

Mówiąc o literaturze muszę także wspomnieć, że w wielu miejscach znajdziemy nawiązania do Adama Mickiewicza.

I didn’t manage to visit as much as I would have liked because the weather in Vilnius was really bad but this was a good excuse to head to pubs and bars in the Lithuanian capital 🙂 I really liked the one located literally two minutes from my hostel: Dėvėti. It is a hip bar with friendly staff, great selection of beer, snacks and proper meals (vegan options avaliable).

Nie udało mi się zwiedzić Wilna tak jak planowałam, bo pogoda zupełnie nie dopisała, ale to było z kolei dobrą wymówką, by odkryć tamtejsze bary i puby. Bardzo przypadł mi do gustu lokal położony zaledwie dwie minuty od hostelu, w którym się zatrzymałam Dėvėti. To modne miejsce z miłą obsługą, sporym wyborem piw, przystawek oraz pełnymi posiłkami (także wegańskimi).

20190503_102852

Another place visited in Lithuania was Trakai, a town just outside Vilnius, located between the hills, forests and lakes. It is famous for its picturesque landscape, castle and for being the site of Karaimes who have lived there since the 14th century and have preserved their traditions.

Kolejnym miejscem odwiedzonym na Litwie były Troki – miasto nieopodal Wilna, słynące z malowniczego krajobrazu, zamku oraz znane jako siedziba Karaimów, którzy mieszkają tam od XIV w. i zachowali twoją tożsamość kulturową i tradycje.

20190503_112856

The area around Trakai is very picturesque. It’s a shame it was raining all the time when I was there, these places must be extremely beautiful when the weather’s nice.

Rejony wokół Troków są bardzo malownicze. Szkoda, że padało cały czas gdy tam byłam, bo te miejsca z pewnością są przepiękne, gdy pogoda dopisuje.

IMG_20190521_102156_000

Kaunas – last place visited in Lithuania. Not many know that it was the capital of Lithuania during the interwar period. Today Kaunas is the largest centre of industry and a city centered around culture. I liked it more than Vilnius: Kaunas looks more clean, dynamic and modern than the capital.

Kowno – ostatnie odwiedzone miejsce na Litwie. Mało kto wie, że miasto to było w dwudziestoleciu międzywojennym stolicą Litwy. Dzisiaj jest to największy ośrodek przemysłowy kraju oraz ważny ośrodek kulturowy.

DSC_0250

Kaunas is also a city full of street art

Kowno to także miasto przepełnione sztuką uliczną

And one last photo from Kaunas. In the next post on the blog I will write about Riga – a city less than fours hour driving from Vilnius, yet completely different than the Lithuanian towns.

I jeszcze jedno zdjęcie z Kowna. W następnym wpisie na blogu napiszę o Rydze – mieście oddalonym o mniej niż cztery godziny jazdy samochodem z Wilna, a jednak o zupełnie innym klimacie niż Litwa.

20190506_182302

Baltic Road Trip

I just got back home after a week on the road through the Baltic countries. This post is a quick summary of the trip: more detailed articles about each destination will soon be up on the blog.

Właśnie wróciłam do domu po tygodniu w drodze po krajach bałtyckich. Dzisiejszy wpis to szybkie podsumowanie wyprawy: bardziej szczegółowe posty o każdym z odwiedzonych miejsc pojawią się niebawem na blogu.

20190501_154451

One week and almost 3000 kilometers driven through four countries. Despite bad weather it was a great experience and I came back home happy to have discovered another part of Europe.

Tydzień w drodze i niemal 3000 kilometrów przez cztery kraje. Choć pogoda nie dopisała, ta podróż była świetnym doświadczeniem i wróciłam szczęściwa, że udało mi się zobaczyć kolejny skrawek Europy.

First stop: Kruszyniany

It’s a Tatar village where you can admire one of the oldest Polish mosques (from the late 18th century). Kruszyniany along with another village in Podlasie – Bohoniki – are the westernmost Tatar settlements.

Pierwszy przystanek: Kruszyniany

Jest to wieś mniejszości tatarskiej, znajduje się tu także jeden z najstarszych (z końca XVIII w.) meczetów w Polsce. Co ciekawe, Kruszyniany oraz inna podlaska wieś – Bohoniki – to najdalej wysunięte na zachód wysepki osadnictwa tatarskiego.

20190501_162012

Driving through Masuria

Podróż przez Mazury

20190501_192656

Second stop: Vilnius

I spent almost two days in the Lithuanian capital. It has a rather unconventional city with Bohemian vibes. Moreover, Vilnius has a lovely old town which is actually included on the UNESCO World Heritage List.

Vilnius has also many great cafes and pubs – I will definitely mention some of them when writing a longer post about the city.

Drugi przystanek: Wilno

W litewskiej stolicy spędziłam niemal dwa dni. To wymykające się konwencjom miasto może poszczycić się ciekawą, artystyczną atmosferą. Poza tym wileńskie stare miasto (które znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO) jest naprawdę urocze.

Wilno to także wiele ciekawych kawiarni i pubów – na pewno wspomnę niektóre z nich w dłuższym wpisie o tym mieście.

DSC_0148 - Copy

Third stop: Trakai

A short stop on the way to Riga: Trakai. Its island castle is a 14th-century fortress in the middle of Lake Galvė.

Trzeci przystanek: Troki

Krótki przystanek w drodze do Rygi: Troki. Tamtejszy zamek na wyspie to czternastowieczna forteca na jeziorze Galvė.

20190503_102852

Fourth stop: Riga

In my opinion Riga is one of most underrated European capital. It is also the biggest city in the Baltic countries and it boasts the highest concentration of Art Nouveau architecture than anywhere else in the world.

Czwarty przystanek: Ryga

Moim zdaniem Ryga to jedna z najbardziej niedocenionych europejskich stolicy. To także największe miasto krajów bałtyckich oraz może pochwalić się największą proporcjonalnie ilością budynków secesyjnych na świecie.

IMG_20190504_201521_764

Estonia welcomed me with really Nordic weather

Estonia powitała mnie iście nordycką pogodą

IMG-20190504-WA0008

Fifth stop: Tallinn

The capital of Estonia was the final destination of the trip. I think the city can really  be dubbed the medieval treasure of the Baltics – it is actually one of the best preserved medieval cities in Europe. Gothic spires and narrow cobblestone streets in the old town create a magical atmosphere.

Piąty przystanek: Tallinn

Estońska stolica była celem wyprawy. Myślę, że to miasto można nazwać średniowieczną perełką krajów bałtyckich – jest to w końcu jedno z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast w Europie. Gotyckie wieże i wąskie, kamienne uliczki starego miasta tworzą magiczną atmosferę. 

DSC_0214

Sixth stop (on the way back home): Kaunas

Not many know that it was the capital of Lithuania during the interwar period. Today Kaunas is the largest centre of industry and a city centered around culture.

Szósty przystanek (w drodze powrotnej): Kowno

Mało kto wie, że miasto to było w dwudziestoleciu międzywojennym stolicą Litwy. Dzisiaj jest to największy ośrodek przemysłowy kraju oraz ważny ośrodek kulturowy.

DSC_0250

Posts about each city will be up soon on the blog and below you can find the exact itinerary: maybe it will inspire some of you to head to the Baltics? 🙂

Wpisy o każdym z miast pojawią się niedługo na blogu, a tymczasem poniżej możecie zobaczyć dokładną drogę: może zainspiruje niektórych z Was, by udać się do krajów bałtyckich?

 

Last Month: April

As usual, a few snaps from the previous month 🙂

Jak co miesiąc, podrzucam trochę zdjęć z zeszłego miesiąca 🙂

IMG_5605

Spring has sprung!

Nareszcie wiosna!

IMG_20190330_201440_749

I love this time of the year when my city wakes up after winter.

Uwielbiam tę porę roku, gdy moje miasto budzi się do życia po zimie.

Short visit to Paris. Beautiful weather, lovely walk by Seine and breakfast at the famous Deux Magots cafe. You can read my article about Paris and see more pics (taken during my trip there in December) here.

Krótki pobyt w Paryżu. Piękna pogoda, przemiły spacer wzdłuż Sekwany i śniadanie w słynnej kawiarni Deux Magots. Więcej o Paryżu możecie przeczytać tutaj (znajdziecie tam też sporo zdjęć zrobionych podczas mojego pobytu we francuskiej stolicy w grudniu).

IMG_20190429_112443_167

Spring and its beautiful flowers 🙂

Jak wiosna, to i piękne kwiaty 🙂

20190407_151426

My biggest achievement last month — third full marathon completed. Unfortunately no personal best this time but I’m happy I managed to complete the 42.195 km challenge again.

Moje największe osiągnięcie minionego miesiąca to ukończenie trzeciego maratonu. Niestety tym razem obyło się bez życiówki, ale cieszę się, że udało mi się znów ukończyć bieg na królewskim dystansie.

20190413_110506

Morning like this… 🙂

Oby więcej takich poranków… 🙂

20190407_080945