5 contemporary Italian books you should read

My recent trip to Italy (before the pandemic) and of course, shopping in bookstores there inspired me to write this post. I studied Italian language and literature so contemporary Italian literature is both my passion and a part of my current job.

Here’s a list of 5 contemporary Italian books which I believe everyone should read. They represent different literary genres, different styles of writing and are written by authors with completely different biographies yet I think they have something in common: reading these books is both pleasure and a thought provoking experience.

Moja ostatnia podróż do Włoch (przed pandemią) oraz, oczywiście, buszowanie w tamtejszych księgarniach zainspirowało mnie do tego wpisu. Studiowałam filologię włoską, więc współczesna włoska literatura jest zarówno moją pasją, jak i częścią pracy.

Poniżej znajdziecie 5 współczesnych włoskich książek, które moim zdaniem każdy powinien przeczytać. Te książki reprezentują różne rodzaje literackie, różne style pisania oraz napisane zostały przez autorów o najróżniejszych biografiach, ale mają w sobie coś wspólnego: książki te dają radość z ich czytania, jednocześnie zmuszając nas do refleksji.

IMG_20200426_151003_553“Twice Born” by Margaret Mazzantini 

“Venuto al mondo” in the original, translated in English by Ann Gagliardi, is a unique book full of complexities: from historical background, identity questions to the characters who come in all shades of grey and are never black or white. Gemma – the main character – leaves her calm life in Rome and together with her son goes back to Sarajevo, city they left sixteen years ago. Memories from the past are weaved within the narration of the present and often surprise the reader. Even though “Twice born” is not a short novel, it reads well and fast.

“Powtórnie narodzony” Margaret Mazzantini

W oryginale “Venuto al mondo”, w polskim przekładzie Aliny Pawłowskiej-Zampino, to powieść niebanalna, pełna złożoności: od tła historycznego, przez kwestie tożsamości, aż po losy bohaterów, których sylwetki kreślone są wieloma odcieniami szarości i nigdy nie są czarno-białe. Gemma – główna bohaterka książki- zostawia swoje uporządkowane rzymskie życie i razem ze swoim synem po szesnastu latach wraca do Sarajewa. Narracja teraźniejszości miesza się ze wspomnieniami i często zaskakuje czytelnika. Choć “Powtórnie narodzony” to nie jest krótką powieścią, to czyta się ją łatwo i szybko.

41DikSDVIvL“Zero zero zero” by Roberto Saviano

“Zero zero zero”, translated by Virginia Jewiss, is a completely different book: it is the result of what must have been years of research into different (or maybe even all?) aspects of cocaine trade.

Roberto Saviano became famous worldwide upon publishing “Gomorrah” yet I prefer “Zero zero zero”. It is more powerful, with an incredible volume of detailed information and it is written in both interesting and terrifying style. A book you will not forget.

“Zero zero zero” Roberto Saviano

“Zero zero zero”, przełożone na polski przez Joannę Kluzę, to zupełnie inna książka: jest ona efektem całych lat badania różnych (a może wręcz wszystkich?) aspektów handlu kokainy.

Roberto Saviano stał się sławny na całym świecie za sprawą “Gomorry”, niemniej mi “Zero zero zero” bardziej przypadła do gustu. Jest mocniejsza, z niesamowitą ilością szczegółowych informacji oraz napisana w zarówno interesujący, jak i przerażający sposób. To książka, której się nie zapomina.

“My brilliant friend” by Elena Ferrante

I have noticed that this book has become quite popular recently. “My brilliant friend”, translated into English by Ann Goldstein, is the first out of four Neapolitan novels. This is an absorbing story about two friends, Elena and Lila, but also about their country, their city and about the impact of the place where they grew up on their lives. “My brilliant friend” is a fast-paced novel about friendship, love and adolescence in post-war southern Italy.

There’s one more thing which is truly fascinating about this book: its author. Elena Ferrante is a pseudonym – her (or his?) real identity is unknown except to the publisher. Many journalists, philologists and linguists tried to analyse the writing style as well as other notions present in Ferrante’s books to identify the author – but so far we know nothing for sure. Some people claim that Domenico Starnone could be the probable author of the Ferrante novels. Would you like to compare Ferrante’s book to something written by Starnone? Have a look at my next recommendation then 🙂

9788866320326“Genialna przyjaciółka” Eleny Ferrante

Zauważyłam, że ta pozycja stała się ostatnio dość popularna. “Genialna przyjaciółka”, przełożona na polski przez Alinę Pawłowską-Zampino, to pierwsza z powieści cyklu napolitańskiego. To wciągająca opowieść o dwóch przyjaciółkach, Elenie i Lili, ale także o ich kraju, ich mieście i wpływie miejsca, w którym dorastały na ich życie.”Genialna przyjaciółka” opowiada o przyjaźni, miłości i dojrzewaniu w powojennych południowych Włoszech.

I jeszcze jedna fascynująca kwestia dotycząca tej książki: jej autorka. Elena Ferrante to pseudonim, a jej (a może jego?) prawdziwa tożsamość jest nieznana nikomu poza wydawcą. Wielu dziennikarzy, filologów i językoznawców próbowało poprzez analizę stylu pisania i innych przesłanek w książkach Ferrante zidentyfikować autorkę, ale na razie niczego nie udało się ustalić ze stuprocentową pewnością. Niektórzy uważają, że pod pseudonimem Ferrante mógłby kryć się Domenico Starnone. Macie ochotę porównać powieść Ferrante do czegoś spod pióra Starnone? W takim razie następna rekomendacja jest dla Was 🙂

“Ties” by Domenico Starnone

“Ties”, translated into English by Jhumpa Lahiri, is a novel about family: about the relationships between husband and wife, their children (and even their pets) in the wake of an affair. A series of unfortunate events brings back secrets from the past and questions the peaceful life the family seems to be living.

The novel is on one hand quite easy to read and on the other hand is emotionally powerful.

“Sznurówki” Domenico Starnone

“Sznurówki”, w polskim przekładzie Stanisława Kasprzysiaka, to opowieść o rodzinie: o relacjach między mężem a żoną, ich dziećmi (a nawet ich zwierzętami) w obliczu romansu. Seria niefortunnych zdarzeń ujawnia sekrety sprzed lat oraz kwestionuje pozornie spokojne życie, które wiodła rodzina.

Powieść tę z jednej strony dość łatwo się czyta, a z drugiej zaś mocno wpływa na emocje.

IMG_20200423_202649_914(1)“If on a winter’s night a traveler” by Italo Calvino

High literature at its best: “If on a winter’s night a traveler”, translated into English by William Weaver is inventive, unique and beautiful. This story about the reader trying to read a book called “If on a winter’s night a traveler” is a reflection on the difficulties of writing and the solitary nature of reading.

“If on a winter’s night a traveler” was included in “100 novels everyone should read” list by The Telegraph and is considered epitome of postmodern literature.

“Jeśli zimową nocą podróżny” Italo Calvino

Wysoka literatura w całym swym kunszcie: “Jeśli zimową nocą podróżny”, w przekładzie Anny Wasilewskiej, jest twórcza, wyjątkowa i piękna. Ta opowieść o czytelniku chcącym przeczytać książkę “Jeśli zimową nocą podróżny” jest refleksją nad trudami pisania oraz samotną naturą lektury.

“Jeśli zimową nocą podróżny”została ujęta w liście “100 powieści, które każdy powinien przeczytać” The Telegraph oraz jest uważana za uosobienie postmodernistycznej literatury.

 

I hope you will like these books – but actually I’m sure you will, these are real gems of the Italian literature. If you have other book ideas you would like to share with me feel free to contact me or to write a comment 🙂

Mam nadzieję, że te książki przypadną Wam do gustu – a właściwie jestem pewna, że tak będzie, bo to naprawdę perełki włoskiej literatury. Jeśli macie inne książkowe rekomendacje, to dajcie mi proszę znać albo napiszcie w komentarzu 🙂